Page 1 - 492
P. 1

ปีที่ 24 ฉบับที่ 492 เดือนกันยายน 2563
                                                                     สนับสนุนสื่อในเครือตลาดวิเคราะห&ไอเอ็นทีวีนเครือตลาดวิเคราะห&ไอเอ็นทีวี
                                                                     สนับสนุนสื่อใ
                                                                        ติดตอ Tel/Line 0813704810
                                                                        ติดตอ Tel/Line 0813704810
            หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ออนไลน์ วิเคราะห์เจาะลึก ตรงไปตรงมา


                            ตลาดคอนโ
                            ตลาดคอนโดกรุงเทพฯ อยูในชวงฟนตัวดกรุงเทพฯ อยูในชวงฟนตัว

  ปีที่ 24 ฉบับที่ 492 เดือนกันยายน 2563
       ซีบีอาร์อี บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เผยว่า ด้วยความไม่แน่นอนและแรงกดดันทางการเงินที่ถาโถมเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์จากการ


     ระบาดของโควิด-19 จึงท�าให้ผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยส่วนใหญ่ตัดสินใจเลื่อนแผนการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ๆ ออกไป และมุ่งเน้นไปที่การระบาย

     สต๊อกสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในโครงการที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อสร้างรายได้ให้กลับเข้าบริษัทอย่างรวดเร็ว                                        หน้า 05

                                                           การตลาด              I                  ประกัน
                                        MARKETING                                  NSURANCE

                            Sales    ขายตรง
                       JC iMart                    ททท.จัดแคมเปญ                            ทิพยประกันภัย


                 โดดเด่นเข้าตาคว้ารางวัล!!           ‘ชนบทที่รัก Silver Age 5.0’                         ก�าไรครึ่งปีแรกกว่า
                                                                                  1,052 ลบ.


                            หน้า 08                หน้า 02                                  หน้า 07

                ใหเราจัดการแทนคุณแบบครบวงจร


       Package 5000 บาท/เดือน                                                             รับ 10 ทานเทานั้น


      สำหรับ Facebook Fanpage                                   สำหรับชองทางอื่นๆ ไดแก             ครบแลวครบเลย ไมรับเพิ่ม


      1. โพสตวันละ 4 ครั้ง                                    1. ทำชองยูทูป 1 ชอง                        0813704810
   Newspaper taladvikrao  2. ยิงโปรโมทเพจ และ/หรือยิงโฆษณาสินคา-บริการ               2. ทำเว็บไซด 1 เว็บ                       id : yoyotaewin
      3. ทำคลิบวีดีโอสำหรับยิงโปรโมทเพจ ยิงโฆษณาสินคา
                                                    3. สรางไอจีเสริมอีกชองทาง
                                                              เพิ่มเติม ทำใหทุกอยางที่คุณตองการ
      4. ทำรูปตามแบบมาตรฐานเฟสบุค         พิเศษ!!! สอนยิงโฆษณา กราฟก ตัดตอ                                                             ออนไลนสายมาร
   1   2   3   4   5   6